Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

MONITORING WIZYJNY - KLAUZULA INFORMACYJNA

MONITORING WIZYJNY - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawową nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach, adres i dane kontaktowe: ul. Piłsudskiego 35, 05-091 Ząbki;

 tel. 22 781 61 93;   e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sprawy przetwarzania danych osobowych. Z IOD – p. Radosławem Wasilewskim można kontaktować się pod adresem mailowym daneosobowe@zabki.pl lub telefonicznie 783-220-250.

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4. Monitoring wizyjny szkoły składa się z 13 kamer zewnętrznych obejmujących wejścia do budynku i teren oraz 33 kamer wewnętrznych obejmujących szatnię, salę gimnastyczną, stołówkę, korytarze parteru, pierwszego i drugiego piętra, klatki schodowe, hole, wyjścia ewakuacyjne.

5. Podstawą przetwarzania danych jest: art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; art. 22(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 90 dni.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym.

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich usunięcia, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

9. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.